Gorodskoy stadion Svetly (21.05.2018)

Football ground at Svetly.Home of FC Svetly